Algemene voorwaarden

Op onze cursussen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat we op deze manier met onze klanten omgaan, schept voor u duidelijkheid wat er van u verwacht wordt en wat u van ons kunt verwachten.

Algemeen

 1. Alle tussen de Hondenschool Alert en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
 2. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is cursist vanaf het moment van inschrijving tot het einde van het overeengekomen aantal lessen.
 3. Cursisten trainen ten allen tijde voor eigen risico bij de hondenschool.
 4. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn
  overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst
  waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

Cursus

 1. De cursisten dienen het cursusgeld te voldoen voor aanvang van
  de cursus, bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot
  de les.
 2. Inschrijving verplicht tot betaling van de cursus. Helaas wordt er geen restitutie van het cursusgeld gegeven.
 3. Indien een cursist inschrijfkosten heeft betaald voor een bepaalde cursus en de cursist beslist toch niet deel te nemen aan de cursus, dan wordt er helaas geen restitutie van het cursusgeld gegeven.
 4. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door
  de cursist en/of hond dient er een (dierenartsen)verklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze verklaring zal met de klant de mogelijkheden worden besproken voor
  het op een later tijdstip volgen van de gemiste lessen/cursus.
 5. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door
  de instructeur(s) , wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de
  kosten voor het cursusmateriaal en de tot dan toe gevolgde lessen, aan de cursist gerestitueerd.
 6. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of overmacht mogelijk zonder extra kosten. De inhaallessen en -tijden worden in overleg en naar de
  mogelijkheden van de hondenschool ingepast. Het is helaas niet bij iedere cursus mogelijk om lessen in te halen.
 7. Indien een les later dan 24 uur voor aanvang van die les door de cursist is afgezegd,
  vervalt het recht op inhalen.
 8. Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen
  deze in overleg en zover mogelijk worden ingehaald.
 9. De hondenschool is gesloten op officiële zon- en feestdagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 10. De vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de
  jaarplanning van de lessen en kenbaar gemaakt aan de cursisten.

 

Regelement van orde

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de instructeur zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.
 2. Wanneer de cursist twee lessen of meer afwezig is vervalt zijn / haar
  inschrijving. Er wordt in dit geval geen restitutie van het cursusgeld
  gegeven.
 3. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden, behoudens op
  uitdrukkelijk verzoek van de instructeur(s), aangelijnd te zijn. Tenzij anders aangegeven door de instructeur(s) voor het uitvoeren van een bepaalde oefening.
 4. Honden, welke een cursus ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts.
 5. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de instructeur(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 6. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen instructeur(s) en cursist
  betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.
 7. In overleg met de instructeur(s) is het toegestaan dat de cursist andere
  personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
 8. De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.
 9. De instructeur staat in voor het onderhouden van zijn of haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
 10. De cursist dient de aanwijzingen van de instructeur op te volgen.
 11. Wij verwachten van u dat u de hulpmiddelen aanschaft en gebruikt die de instructeur u voorschrijft. (in verband met veiligheid van de klant, de instructeur en de omgeving). Teletacs, slipkettingen en prikbanden zijn verboden tijdens de cursus verboden.
 12. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de instructeur worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
 13. Als er op het eigen terrein van de hondenschool een hond zijn behoefte doet, dient de cursist dit zelf op te ruimen en te deponeren in één van de aanwezige afvalbakken. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.
 14. Tijdens de lessen is het de cursist verboden om op het terrein van de hondenschool te roken.

Adviezen

 1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het
  (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan Hondenschool Alert.
 2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige
  ervaringen van de instructeurs.
 3. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Hondenschool Alert voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond,
  conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.